Trang chủ - Home
Giới thiệu - Welcome
Người gửi: Administrator   
08/10/2006
 

Phạm Thị Ly

 

Chào mừng các bạn đến với trang web của Phạm Thị Ly. 

Tác giả trang web này là một người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, văn hoá và xã hội. Trang web này được lập ra nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và thông tin trong các lĩnh vực trên.  Mọi ý kiến chia sẻ, góp ý hoặc trao đổi xin vui lòng gửi về theo mẫu liên hệ trong trang Contact.

 

Welcome to Ly Pham's website. 

The creator of this website works in the fields of education, culture and social studies. This website was made to share her experiences, knowledge and information regarding such issues. Please feel free to send comments/suggestions via the form in Contact page.

 


Cập nhật ( 04/03/2014 )
 
Hệ thống đào tạo theo tín chỉ Mỹ
Người gửi: Phạm Thị Ly   
08/10/2006

MỤC TIÊU SƯ PHẠM CỦA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ MỸ VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM


 Eli Mazur &  Phạm Thị Ly

"Hệ thống giáo dục đại học Mỹ là tốt nhất trên thế giới, bởi vì nó chẳng hề có hệ thống"[1]

Ở Việt Nam, nhiệm vụ giáo dục và cấu trúc quản lý của đại học đang đối mặt với một thử thách vô cùng to lớn trước sự tăng trưởng theo cấp số nhân của số lượng sinh viên cũng như của một nhận thức được nhiều người đồng tình về vai trò nền tảng của giáo dục đại học đối với tương lai của Việt Nam trong một xã hội tri thức. Những người lãnh đạo nhà nước, giới trí thức, giới báo chí truyền thông, phụ huynh và sinh viên đang kêu gọi đổi mới giáo dục đại học, phê phán sự không hiệu quả và không quan tâm đến quyền lựa chọn của sinh viên trong hệ thống hiện tại. Một trong những giải pháp về mặt quản lý đang được đề xuất là vận dụng hệ thống phân chia/tích lũy học phần vốn có liên đới với giáo dục đại học Mỹ. Bài viết này khảo sát vấn đề trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, lịch sử của hệ thống tín chỉ Mỹ và những biểu hiện ngày nay của nó ở Mỹ; những nỗ lực gần đây của Trung Quốc trong việc vận dụng mô hình này. Trong phần tổng kết, bài viết sẽ đánh giá tính khả thi trong việc vận dụng tốt hơn nữa hệ thống tín chỉ Mỹ ở Việt Nam.

 

Cập nhật ( 30/07/2012 )
Đọc tiếp...
 
The American Credit System
Người gửi: Phạm Thị Ly   
08/10/2006

The American Credit System’s Pedagogical Objectives: Implications for Vietnam’s Higher Education Reform


By Dr. Eli Mazur and Dr. Pham Thi Ly


“America’s system of higher education is the best in the world . . . because there is no system.”[1]


In Vietnam, the pedagogical mission and governance structures of universities face credible challenges from an exponential growth in student enrollment and a widely shared recognition that higher education is the foundation of a knowledge society essential to Vietnam’s future. Government leaders, public intellectuals, newspapers, parents, and students are calling for higher education reform, and criticizing the current system for its sterility and disregard for student choice. One administrative solution often proposed to address this concern is further implementation of the credit allocation/accumulation system, which is associated with American higher education. This paper will examine the global and economic context of the current debate, the historical foundations and contemporary manifestations of the credit system in the United States, and recent attempts by China to adopt the credit system. In summation, this paper will appraise the feasibility of further implementation of the American credit system in Vietnam.

Cập nhật ( 10/10/2006 )
Đọc tiếp...
 
Maintained by micral