Đổi mới chương trình giáo dục công dân

1190 Views 2 Comments
Sứ mạng của giáo dục công dân trong nhà trường là đào tạo nên những công dân có trách nhiệm và có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển lành mạnh của xã hội, bằng cách vun trồng những phẩm chất tư duy và tâm hồn cần thiết …

Giáo dục Tổng quát – Liệu có xa xỉ?

595 Views 0 Comment
Nếu ta coi GDTQ là thứ giúp chúng ta học cách trải nghiệm thế giới từ một quan điểm phong phú hơn, chúng ta sẽ hiểu thấm thía câu nói của triết gia Socrates: ông nói rằng một cuộc sống không được kiểm nghiệm thì không đáng sống.

Giáo dục Tổng quát ở Hong Kong University

624 Views 0 Comment
Trường ĐH theo mô hình truyền thống chủ yếu dạy kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, đã thiếu hẳn việc chuẩn bị cho người học khả năng tự học suốt đời, và nhất là đã không chú trọng đầy đủ đến những vấn đề về giá …

Mục tiêu của giáo dục tổng quát

718 Views 0 Comment
Mục đích của giáo dục tổng quát là tạo ra những con người có khả năng và khuynh hướng cố gắng đạt đến thỏa thuận về mọi vấn đề trong thực tiễn, trong lý thuyết và hành động, thông qua những thảo luận trên cơ sở của lý trí.