Bình duyệt đồng nghiệp, con dao hai lưỡi?

573 Views 0 Comment
Dù khó khăn và không hoàn hảo, cho đến nay cũng không có cách nào tránh được việc sử dụng bình duyệt trong bổ nhiệm/ đề bạt giảng viên. Có lẽ mọi người đều dễ dàng đồng ý rằng một bộ tiêu chí rõ ràng và một quy trình minh …

Bình duyệt đồng nghiệp

896 Views 0 Comment
Vấn đề nằm trong hệ thống đề bạt hiện tại trong hệ thống GDĐH toàn cầu hóa, hiện đang đặt ra những đòi hỏi phi thực tế ngày càng cao về công bố khoa học đối với giảng viên của mình thay vì đáng lẽ phải đòi hỏi họ thực …