Managing quality and expansion

300 Views 0 Comment
Managing Quality and Expansion: Current policy, the Role of Private Institutions and International Participations Ly Pham (2014) Paper presented at the Symposium Expanding Tertiary Education Out and Up to Stimulate Economic and Social Development: An Emerging Research Agenda for Asia and the Pacific held by LH martin Institute (Australia) Langkawi, Malaysia …

Cải thiện chính sách giảng viên

547 Views 0 Comment
Những quy định chính sách hiện nay của nhà nước trong vấn đề giảng viên vẫn còn nghiêng về việc nhấn mạnh những đòi hỏi, yêu cầu đối với công việc nghề nghiệp này, mà thiếu quan tâm đầy đủ đến những thiết chế khích lệ và ghi nhận nỗ …