Thi tự luận các môn KHXH: những băn khoăn

54 Views 0 Comment
Bài thi tự luận phải trình bày quá trình bạn đi tới kết luận, chứ không phải chỉ nói lên kết luận ấy. Điều này đặc biệt cần nhấn mạnh đối với các môn như Ngữ Văn, Lịch sử hay Triết học. Quá trình nhận thức này mới chính là …