Tự chủ đại học: Miếng bánh khó nuốt

154 Views 0 Comment
Để thúc đẩy tiến trình này, cần có nhiều nghiên cứu hơn về cơ chế hội đồng trường. Cần tháo gỡ cơ chế trách nhiệm giải trình để có thể đẩy mạnh tự chủ ở các trường ĐH, một điểm có thể coi là nút thắt của GDĐH Việt Nam …

Về Nghiên cứu Giáo dục (Chương 2)

69 Views 0 Comment
Chương này sẽ giới thiệu những biến tố đã được nghiên cứu trong nhiều kiểu nghiên cứu giáo dục khác nhau. Những khái niệm được giới thiệu ở đây sẽ đem lại nền tảng hữu dụng để nắm bắt những ý tưởng được thảo luận trong những chương tiếp theo. …

Giáo dục Tổng quát – Liệu có xa xỉ?

98 Views 0 Comment
Nếu ta coi GDTQ là thứ giúp chúng ta học cách trải nghiệm thế giới từ một quan điểm phong phú hơn, chúng ta sẽ hiểu thấm thía câu nói của triết gia Socrates: ông nói rằng một cuộc sống không được kiểm nghiệm thì không đáng sống.

Giáo dục Tổng quát ở Hong Kong University

100 Views 0 Comment
Trường ĐH theo mô hình truyền thống chủ yếu dạy kiến thức chuyên môn trong từng lĩnh vực cụ thể, đã thiếu hẳn việc chuẩn bị cho người học khả năng tự học suốt đời, và nhất là đã không chú trọng đầy đủ đến những vấn đề về giá …

Về nghiên cứu giáo dục (Chương 1)

115 Views 0 Comment
Mỗi người đều muốn có các bằng chứng cho thấy nhận định của mình là xác đáng. Đó là vai trò của nghiên cứu giáo dục: nó tạo điều kiện cho chúng ta đạt đến những kết luận vững chắc hơn và tạo ra những khái quát hóa có hiệu …

Vietnamese Universities and Community Engagement

77 Views 0 Comment
Over the last 150 years higher education’s third mission has evolved and changed in response to developments in societal needs and expectations of higher education. These changes were fuelled, in part, to ensure the health and survival of higher education, both politically and financially.

Được và mất qua một kỳ thi

73 Views 0 Comment
Có lẽ bài học cần thiết nhất là, mọi đổi mới có tác động đến cả triệu người như vậy cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và tham vấn chuyên gia rộng rãi, thậm chí cần thử nghiệm hoặc tổ chức phản biện trước khi thực hiện.